Gsm: 041 695 179

Tel: 02 3312 909

E-mail: info@edibo.si

O podjetju


Zaposleni


V podjetju so redno zaposleni trije delavci in poslovna sekretarka ter delno zaposleni trije zunanji sodelavci. Med njimi imajo trije doktorat znanosti, eden magisterij znanosti, dva univerzitetno in eden višješolsko izobrazbo. Zaposleni imajo opravljeno pedagoško - andragoško izobrazbo in:

 • strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • strokovni izpit iz varstva pred požarom,
 • strokovni izpit za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih deloviščih v fazi priprave projekta in v fazi izvajanja projekta,
 • strokovni izpit za tehničnega vodjo rudarskih del za površinske kope,
 • izpit za svetovalca za kemikalije,
 • izpit za varnostnega svetovalca pri prevozu nevarnega blaga,

Pooblastila


Družba ima naslednja pooblastila:

 • Ministrstva za delo družino in socialne zadeve: Odločba št. 02039-80/2005 z dne 26.09.2006 za opravljanje strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu,
 • Ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in reševanje: Odločba št. 845-04-4/2005 z dne 23.03.2005 za izvajanje usposabljanj za varstvo pred požarom,
 • Ministrstvo za zdravje: potrdilo št. 34/2007 z dne 11.12.2007 za usposabljanje delavcev za varno ravnanje s kemikalijami in izvajanje strokovnih nalog svetovalca za kemikalije,
 • Ministrstva za delo družino in socialne zadeve: Sklep št. 02039-8/2005 z dne 27.11.2007 za opravljanje usposabljanja s področja osnovnih andragoških znanj za izobraževalce varnosti in zdravja pri delu,
 • Ministrstvo za notranje zadeve: Odločba št. 604-258/2010/8 z dne 1.10.2010 za izvajanje usposabljanj za voznike, ki prevažajo nevarno blago po ADR.