Gsm: 041 695 179

Tel: 02 3312 909

E-mail: info@edibo.si

Kemija


Svetovalec za kemikalije


Glavne naloge strokovnega delavca so:

 • prevodi in revidiranje varnostnih listov,
 • sodelovanje z uradom za kemikalije,
 • priglasitve biocidnih proizvodov,
 • svetovanje pri skladiščenju, ...

Za več informacij pokličite na 051 643 667 ali pišite info@edibo.si.


Biocidi


Nudimo izpeljavo celotnega postopka priglasitve biocidnih izdelkov!


Strokovni delavec za podjetja, ki tržijo biocidne proizvode na področju Slovenije, izvaja naslednje storitve:

 • izpolnimo vlogo za priglasitev biocidnih proizvodov,
 • pridobimo dovoljenje za uporabo biocidnega proizvoda,
 • pregledamo in pripravimo vso ustrezno dokumentacijo za priglasitev (vloga, etiketa, test učinkovitosti, priloge, varnostni listi),
 • prevedemo in pripravimo varnostni list za biocidni izdelek v skladu z REACH direktivo,
 • pripravimo biocidno etiketo v skladu z BIOCIDNO direktivo,
 • pregledamo ustreznost testa učinkovitosti biocidnega izdelka,
 • kontaktiramo proizvajalca biocida glede manjkajočih podatkov za priglasitev,
 • kontaktiramo z Uradom RS za kemikalije v primeru pomanjkljivosti oz. nejasnosti pri priglasitvi,
 • sporočamo letne količine za biocidne izdelke,
 • za vaše podjetje pogodbeno opravljamo naloge svetovalca za kemikalije.

Notification of a biocide


A biocidal product must be authorized to be placed on the market.

A natural or legal person (hereinafter: applicant) who intends to place a biocidal product on the market in the Republic of Slovenia must fulfill application for notification of a biocidal product.


Varnostni svetovalec - ADR


Glavne naloge strokovnega delavca so:

 • v podjetju spremljanje skladnosti s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga,
 • svetovanje vodstvu podjetja pri ravnanju z nevarnim blagom,
 • interno usposabljanje drugih zaposlenih v podjetju za ravnanje z nevarnim blagom ter vodenje evidence o takšnih usposabljanjih,
 • izvajanje ustreznih ukrepov za preprečevanje nesreč ali hujših kršitev predpisov pri ravnanju z nevarnim blagom,
 • izvajanje pravilnih ukrepov ob nesreči,
 • priprava letnega poročila pri ravnanju z nevarnim blagom v podjetju.

Ostale nalogo tudi so:


 • preverjanje pravilnosti označevanja tovorkov,
 • svetovanje pri nabavi prevoznih sredstev in določanje zahtev zanje,
 • preverjanje opreme in postopkov v zvezi z nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga,
 • natančno usposabljanje vseh zaposlenih in vodenje evidence o tem,
 • izvajanje ustreznih ukrepov in postopkov ob nesreči ali dogodku, ki bi lahko ogrozil varnost prevoza,
 • poizvedba in priprava natančnih poročil o nesrečah med nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga,
 • izvajanje ustreznih ukrepov za preprečitev nesreč ali hujših kršitev predpisov,
 • upoštevanje predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega blaga, pri izbiri pogodbenih strank,
 • preverjanje, ali imajo vsi zaposleni, ki nakladajo, prevažajo ali razkladajo nevarno blago, natančna navodila o delovnih postopkih,
 • uvedba ukrepov, s katerimi se poveča zavest o tveganju pri nakladanju, prevozu in razkladanju nevarnega blaga,
 • določitev in izvajanje postopkov preverjanja, s katerimi se zagotovi, da so na vozilu prepisane listine in varnostna oprema,
 • določitev in izvajanje postopkov preverjanja s katerimi se zagotovi varnost pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga,
 • priprava letnega poročila, ki mora vsebovati najmanj podatke o količini prepeljanega nevarnega blaga po razredih in o izrednih dogodkih oziroma nesrečah z nevarnim blagom.